Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie oznamuje, že od 1.1.2023 sa zlučuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a vzniká nové Centrum poradenstva a prevencie so sídlom na Mládežníckej 34, Banská Bystrica. Od 1.1.2023 nás kontaktujte ohľadom (vr požiadaviek na vyšetrenie na tel. č. 048/4134751, 4134752 alebo na prihláška na vyšetrenie.
Zároveň Vás upozorňujeme, že od 9.1.2023 do 31.1.2023 nás môžete kontaktovať ešte na pôvodnom tel. čísle.Vážení klienti, Vážení zákonní zástupcovia,
v mene prevádzkovateľa Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Špeciálnej materskej školy, Kollárova 55, Banská Bystrica, IČO:42196906, by sme Vás radi informovali o zmenách v systéme poradenstva a prevencie.
Prijatím novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nastávajú od 01. januára 2023 zmeny v sieti zariadení poradenstva a prevencie.
V rámci nastolených zmien by sme Vás radi oboznámili, že naša organizácia sa zlučuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica, IČO:000164321
Dôsledkom toho prechádzajú spisové zložky všetkých klientov do agendy a správy Centra poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica, IČO 00164321. V prípade Vašich otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov môžete kontaktovať nového prevádzkovateľa.

O nás

ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA bola zriadená ako samostatná štátna rozpočtová organizácia, ktorá vstupuje do právnych vzťahov vo svojom mene zriaďovacou listinou č.2011/00001-08411 zo dňa 11.07.2011 v súlade s § 10, ods. 5 a § 21, ods. 1 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2011-7205/16899:2-923/ŠMŠ s platnosťou od 01.01.2012.

Súčasťou zriaďovacej listiny je Dodatok k zriaďovacej listine č. OBÚ-BB/2013/00127-0076/22 zo dňa 09.01.2013 v súlade s § 10, ods. 5 a § 21, ods. 1 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý mení zriaďovaciu listinu Špeciálnej materskej školy, Kollárova 55, 974 01 Banská Bystrica č. 2011/00001-08411 zo dňa 29.11.2011 s účinnosťou od 01.01.2013.

Súčasti Špeciálnej materskej školy sú :
___
  • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 55, Banská Bystrica ako súčasť Špeciálnej materskej školy, Kollárova 55, Banská Bystrica
  • Školská jedáleň, Kollárova 55, Banská Bystrica ako súčasť Špeciálnej materskej školy, Kollárova 55, Banská Bystrica

Na základe zriaďovacej listiny je predmetom činnosti Špeciálnej materskej školy poskytovanie výchovy a vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením. Špeciálna materská škola sa vnútorne môže členiť na triedy, do ktorých sú spravidla zaraďované deti rovnakého veku s rovnakým zdravotným znevýhodnením.

Podľa § 16, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Podľa § 28, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Podľa § 94, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zdravotné znevýhodnenie dieťaťu špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa ods. 2, dieťa sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA. Podľa § 133, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Podľa § 133, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov centrum špeciálno-pedagogického poradenstva spolupracuje so zákonnými zástupcami detí podľa ods. 1 a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú (napr. pedagogickými zamestnancami, odbornými zamestnancami, odborní lekári, sociálny pracovník...a ďalší).

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti / žiakov v rodine, v škole alebo v školskom zariadení, ktoré dieťa / žiak navštevuje.