Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠMŠ

Odborní zamesntanci CŠPP

Mgr. Martina Eisnerová / špeciálny pedagóg-somatopéd
PaedDr. Elena Luptáková / špeciálny pedagóg-psychopéd
Mgr. Martina Šuleková / logopéd
Mgr. Valéria Vallová / špeciálny pedagóg-psychopéd
Mgr. Monika Jančaříková / psychológ
Bc. Katarína Macáková / diplomovaný fyzioterapeut


Oznamy