Špeciálna materská škola (ŠMŠ)

Špeciálna materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálna materská škola poskytuje celodennú, poldennú výchovno-vzdelávaciu, ako aj možnosť dohody o individualizovanej formy výchovy a vzdelávania. Starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku od dva a pol do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Špeciálna materská škola poskytuje svoje služby deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagogickí zamestnanci Špeciálnej materskej školy pri výchove a vzdelávaní spolupracujú s odbornými zamestnancami Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa v Špeciálnej materskej škole realizujú špecifické metodické postupy:
___
 • rozvíjajúci program reči a ďalších psychických funkcií u detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • tréning fonologického uvedomovania podľa B.D. Eľkonina
 • špeciálny tréning na rozvoj oromotoriky podľa metodiky "Zajko Japi"
 • INPP
Špeciálna materská školy je škola s celodennou a poldennou prevádzkou od 6:30 / 07:00 do 12:00 / 16:30 hod.
___
 • materská škola sa člení na triedy, do ktorých sa zaraďujú deti vo veku od 2,5 roka do 7 rokov,
 • počet detí prijatých do jednej triedy je maximálne 8, čím sa vytvárajú dobré podmienky pre individuálnu výchovno-vzdelávaciu činnosť v triedach,
 • o zaradení alebo preradení dieťaťa do Špeciálnej materskej školy sa rozhoduje na základe vyjadrenia špeciálneho pedagóga, psychológa alebo odborného lekára a pod.
 • základným cieľom výchovy a vzdelávania v Špeciálnej materskej škole je napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie, systematicky a cieľavedome rozvíjať osobnosť dieťaťa


 • ORGANIZÁCIA DENNÝCH ČINNOSTÍ V ŠMŠ

  6:30 hod. – 9:00 hod. : › hry a hrové činnosti
  › pohybové a relaxačné cvičenia
  › edukačné aktivity
  › individuálny výchovno-vzdelávací program
  9:00 hod. – 9:30 hod. : › desiata, osobná hygiena, stravovanie, stolovanie
  9:30 hod – 10:00 hod. : › hry a hrové činnosti
  › pohybové a relaxačné cvičenia
  › edukačné aktivity
  › individuálny výchovno-vzdelávací program
  10:00 hod. – 11:30 hod. : › pobyt vonku
  11:30 hod. – 12:00 hod. : › obed, osobná hygiena, stravovanie, stolovanie
  12:00 hod. – 14:30 hod. : › odpočinok
  › individuálny výchovno-vzdelávací program
  14:30 hod. – 15:00 hod. : › olovrant, osobná hygiena, stravovanie, stolovanie
  15:00 hod. – 15:30 / 16:30 hod. : › hry a hrové činnosti
  › pohybové a relaxačné cvičenia
  › edukačné aktivity
  › individuálny výchovno-vzdelávací program  KONZULTAČNÉ HODINY

  Riaditeľ ŠMŠ: Mgr. Katarína Lehocká

  V DOPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH : OD 9.00 HOD. DO 10.00 HOD.
  V POPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH : OD 15.00 HOD. DO 16.00 HOD.

  TERMÍN KOZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY JE POTREBNÉ DOHODNÚŤ VOPRED (OSOBNE, TELEFONICKY ALEBO MAILOM)  PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA DO ŠMŠ

  Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov piata časť PRIJÍMANIE NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE, prvý diel PRIJÍMANIE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE, § 59 ods. 1 sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

  Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov piata časť PRIJÍMANIE NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE, prvý diel PRIJÍMANIE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE, § 59 ods. 2 sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

  Do materskej školy sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR 306/2008 o materských školách prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu.

  Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 o špeciálnych školách sa do škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením na základe diagnostických vyšetrení a so súhlasom rodiča alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so súhlasom zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo ochranná výchova, prijímajú deti s preukázateľným zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu úspešne vychovávať a vzdelávať v materskej škole.

  Pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vykoná diagnostické vyšetrenie dieťaťa; to je súčasťou podkladov na rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy podľa § 7 ods. 2 vyhlášky MŠ SR 322/2008 o špeciálnych školách.

  Do Špeciálnej materskej školy prijímajú len deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spravidla v mesiaci apríl/máj, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ to umožňuje kapacita Špeciálnej materskej školy. Do Špeciálnej materskej školy sú deti prijímané na základe návrhu špeciálneho pedagóga, logopéda, psychológa, detského lekára a pod.

  K prijatiu do materskej školy potrebujete:
  ___
  • písomná žiadosť o prijatie dieťaťa do Špeciálnej materskej školy,
  • vyplnenie Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením od detského pediatra o zdravotnom stave dieťaťa,
  • fotokópia preukazu poistenca, fotokópie odborných lekárskych správ,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri nástupe do materskej školy)


  PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY :

  Mgr. Katarína Lehocká / riad. Špeciálnej materskej školy
  Mgr. Laura Ivanová
  Mgr. Ľudmila Gáborová
  Mgr. Viera Raganová
  Lucia Rusková
  Ing. Drahomíra Supeková
  Mgr. Marta Makrovská
  Mgr. Michaela Gajdošová