Špeciálna materská škola (ŠMŠ)

Špeciálna materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálna materská škola poskytuje celodennú, poldennú výchovno-vzdelávaciu, ako aj možnosť dohody o individualizovanej formy výchovy a vzdelávania. Starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku od dva a pol do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Špeciálna materská škola poskytuje svoje služby deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagogickí zamestnanci Špeciálnej materskej školy pri výchove a vzdelávaní spolupracujú s odbornými zamestnancami Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa v Špeciálnej materskej škole realizujú špecifické metodické postupy:
___
 • rozvíjajúci program reči a ďalších psychických funkcií u detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • tréning fonologického uvedomovania podľa B.D. Eľkonina
 • špeciálny tréning na rozvoj oromotoriky podľa metodiky "Zajko Japi"
 • INPP
Špeciálna materská školy je škola s celodennou a poldennou prevádzkou od 07:00 do 12:00 / 16:30 hod.
___
 • materská škola sa člení na triedy, do ktorých sa zaraďujú deti vo veku od 2,5 roka do 7 rokov,
 • počet detí prijatých do jednej triedy je maximálne 8, čím sa vytvárajú dobré podmienky pre individuálnu výchovno-vzdelávaciu činnosť v triedach,
 • o zaradení alebo preradení dieťaťa do Špeciálnej materskej školy sa rozhoduje na základe vyjadrenia špeciálneho pedagóga, psychológa alebo odborného lekára a pod.
 • základným cieľom výchovy a vzdelávania v Špeciálnej materskej škole je napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie, systematicky a cieľavedome rozvíjať osobnosť dieťaťa


 • ORGANIZÁCIA DENNÝCH ČINNOSTÍ V ŠMŠ

  7:00 hod. – 9:00 hod. : › hry a hrové činnosti
  › pohybové a relaxačné cvičenia
  › edukačné aktivity
  › individuálny výchovno-vzdelávací program
  9:00 hod. – 9:30 hod. : › desiata, osobná hygiena, stravovanie, stolovanie
  9:30 hod – 10:00 hod. : › hry a hrové činnosti
  › pohybové a relaxačné cvičenia
  › edukačné aktivity
  › individuálny výchovno-vzdelávací program
  10:00 hod. – 11:30 hod. : › pobyt vonku
  11:30 hod. – 12:00 hod. : › obed, osobná hygiena, stravovanie, stolovanie
  12:00 hod. – 14:30 hod. : › odpočinok
  › individuálny výchovno-vzdelávací program
  14:30 hod. – 15:00 hod. : › olovrant, osobná hygiena, stravovanie, stolovanie
  15:00 hod. – 15:30 / 16:30 hod. : › hry a hrové činnosti
  › pohybové a relaxačné cvičenia
  › edukačné aktivity
  › individuálny výchovno-vzdelávací program  KONZULTAČNÉ HODINY

  Riaditeľ ŠMŠ: Mgr. Katarína Lehocká

  V DOPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH : OD 9.00 HOD. DO 10.00 HOD.
  V POPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH : OD 15.00 HOD. DO 16.00 HOD.

  TERMÍN KOZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY JE POTREBNÉ DOHODNÚŤ VOPRED (OSOBNE, TELEFONICKY ALEBO MAILOM)  PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA DO ŠMŠ

  Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov piata časť PRIJÍMANIE NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE, prvý diel PRIJÍMANIE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE, § 59 ods. 1 sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách prijíma spravidla dieťa od troch rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

  Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 o špeciálnych školách sa do škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením na základe diagnostických vyšetrení a so súhlasom rodiča alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so súhlasom zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo ochranná výchova, prijímajú deti s preukázateľným zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu úspešne vychovávať a vzdelávať v materskej škole.

  Pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vykoná diagnostické vyšetrenie dieťaťa; to je súčasťou podkladov na rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy podľa § 7 ods. 2 vyhlášky MŠ SR 322/2008 o špeciálnych školách.

  Do Špeciálnej materskej školy prijímajú len deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spravidla v mesiaci apríl/máj, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ to umožňuje kapacita Špeciálnej materskej školy. Do Špeciálnej materskej školy sú deti prijímané na základe návrhu špeciálneho pedagóga, logopéda, psychológa, detského lekára a pod.

  K prijatiu do materskej školy potrebujete:
  ___
  • písomná žiadosť o prijatie dieťaťa do Špeciálnej materskej školy,
  • vyplnenie Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením od detského pediatra o zdravotnom stave dieťaťa,
  • fotokópia preukazu poistenca, fotokópie odborných lekárskych správ,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri nástupe do materskej školy)


  PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY :

  Mgr. Katarína Lehocká / riad. Špeciálnej materskej školy
  Mgr. Ľudmila Gáborová
  Lucia Rusková
  Ing. Drahomíra Supeková
  Mgr. Marta Makrovská
  Mgr. Michaela Gajdošová
  Mgr. Katarína Koudelová
  Mgr. Ingrid Vajcíková
  Mgr. Ľuboslava Kabinová
  Dominika Bednárová
  Mgr. Barbora Albertová